68ª Stagione Sinfonica Orchestra I Pomeriggi Musicali - Teatro Dal Verme

68ª Stagione Sinfonica Orchestra I Pomeriggi Musicali