69ª Stagione Sinfonica Orchestra I Pomeriggi Musicali - I Pomeriggi Musicali - Teatro Dal Verme

69ª Stagione Sinfonica Orchestra I Pomeriggi Musicali