70ª Stagione Sinfonica Orchestra I Pomeriggi Musicali - Teatro Dal Verme

70ª Stagione Sinfonica Orchestra I Pomeriggi Musicali