71ª Stagione Sinfonica Orchestra I Pomeriggi Musicali - Teatro Dal Verme

71ª Stagione Sinfonica Orchestra I Pomeriggi Musicali