72ª Stagione Sinfonica Orchestra I Pomeriggi Musicali - Teatro Dal Verme

72ª Stagione Sinfonica Orchestra I Pomeriggi Musicali