73ª Stagione Sinfonica Orchestra I Pomeriggi Musicali - Teatro Dal Verme

73ª Stagione Sinfonica Orchestra I Pomeriggi Musicali